Smluvní podmínky

o poskytování zdravotní péče v oboru
praktického zubního lékařství, stomatochirurgie, estetické stomatologie

platné od 1.4.2016

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

Poskytovatelem zdravotních služeb je společnost Zdravyzub s.r.o., IČO:29374847, dále též jako Zdravyzub či „poskytovatel“.

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona.

Termínem „lékař“ se rozumí osoba jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu , kterou tvoří zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

 POVINNOSTI POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Zdravyzub se zavazuje:

–           vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství, stomatochirurgie, estetické stomatologie atd. na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a zákony ČR

–          vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů,  a to v elektronické podobě,

–          nakládat s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy.

Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu:

–          o svém orálním zdravotním stavu

–          o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem

–          zároveň bude seznámen s cenou hrazenou pacientem za tento výkon.

V případě existence více možných variant léčby seznámí ošetřující lékař společnosti Zdravyzub pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.

Zdravyzub je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. Zároveň si však vyhrazuje právo na určování pořadí pacientů. V případě nedodržení dohodnutého času ošetření o déle než 30 minut bude pacientovi nabídnuta možnost nového termínu objednání.

Zdravyzub je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl.

Zdravyzub si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

 •    pacient nedodržuje navržený léčebný postup
 •    pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
 •    pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů
 •    požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 •    z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

 POVINNOSTI PACIENTA

Pacient je zejména povinen:

 •  řídit se vnitřním řádem poskytovatele
 •  pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
 •  dodržovat navržený léčebný postup
 •  pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných  (preventabilních) zdravotních rizik  a dbát o vysoký standard své zubní hygieny
 •  akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby
 •  poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
 •  dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygieny

Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn z provozních důvodů měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně.

Pacient si je vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace. Pacient a poskytovatel se dohodli, že v případě absence pacienta  je poskytovatel oprávněn účtovat pacientovi náhradu škody ve výši,  odpovídající nákladům na provoz ordinace ( tzn. minutová sazba ordinace) v rozsahu, odpovídajícím plánované délce léčby. Poskytovatelem vyčíslená škoda je splatná v den absence pacienta a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi. Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení nemá být jeho finanční zatížení, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení. Aktuální výše minutové kalkulace je uvedena na internetových stránkách poskytovatele.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně v ordinaci Zdravyzub na adrese Tišnovská 80, 679 23 Lomnice u Tišnova, prostřednictvím elektronické pošty na info(at)zdravyzub.cz nebo telefonicky na číslo : +420 549 450 128.

NADSTANDARDNÍ STOMATOLOGIE

Zdravyzub nabízí i nadstandardní stomatologické výkony, nejmodernější technologie a mini-invazivní (bezbolestné) výkony. I v oblasti nadstandardní péče vždy existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností. Pacient je vždy informován o možných variantách péče a jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření.

Zdravyzub – SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJISŤOVNY

Zdravyzub má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Pacient bere na vědomí, že péče hrazená zdravotními pojišťovnami kryje pouze některé základní druhy ošetření,  a to pouze za použití nejdostupnějších materiálů. Za ostatní ošetření a ošetření s použitím kvalitnějších materiálů bude pacientovi léčba účtována k přímé úhradě.

Ceník služeb je přístupný k nahlédnutí v ordinaci nebo na webových stránkách www.zdravyzub.cz

Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem. U rozsáhlých (klinicky i cenově náročných) rekonstrukčních výkonů připraví lékař pacientovi na vyžádání písemný cenový plán.

Minutová sazba (MS), použitá ke kalkulaci cen výkonů a výrobků, reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace – zahrnující odbornou práci, použité technologie i běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace.

Speciální materiály (jednorázové nástroje, speciální hmoty, atd.), implantáty a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť.

Úhrada se provádí vždy na základě detailní specifikace pro pacienta. Platba probíhá hotově. V případě externí výroby protetických výrobků či nákupu specifických implantátů je vyžadována zálohová platba ve výši 50%. Záloha ve výši 50% je dále vyžadována u všech výkonů s cenou nad 5.000,- Kč/výkon.

REKLAMACE

Zdravyzub poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky).

Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.).

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou zejména:

–          nedbalost pacienta k ústní hygieně

–          neuposlechnutí lékařského doporučení

–          nesprávné používání protézy

–          neléčená dysfunkce čelistního kloubu

–          systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.)

–          zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smluvní ujednání vstupují v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři. V případě neregistrovaných pacientů vstupují smluvní ujednání v platnost při vstupu do ordinace Zdravyzub.

Text podmínek je pacientovi k dispozici k nahlédnutí jak v čekárně a ordinaci Zdravyzub, tak na webových stránkách poskytovatele www.zdravyzub.cz

V Lomnici dne 31.3.2016


Ordinační hodiny


Pondělí 08:00-15:30
Úterý 08:00-18:00
Středa 08:00-16:30
Čtvrtek 08:00-15:30
Pátek 08:00-14:30

Zubní pohotovost


Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6
Tel. : +420 545 538 407
+420 545 538 421
+420 545 538 111
Po-Pá: 18:00-24:00
So, Ne, svátky: 8:00-20:00

Kontakt


Zdravyzub s.r.o.
Tišnovská 80
679 23 Lomnice
IČ: 29374847
DIČ: CZ29374847